یادداشت محمد قوچانی

خورنا: معيار امنيت ملي دفاع از حق مشاع شهروندان در تفويض اعمال قدرت به نهاد دولت است. دولت تنها نهاد مشروع اعمال خشونت و مجازات براساس قانون منبعث از اراده شهروندان است. نظريه امنيت ملي: عبور از دوگانه خودي و غيرخودي دغدغه روحاني البته تنها آزادي نيست. آزادي گوهر گران‌بهايي است…