یادداشت محسن صفایی فراهانی

خورنا: با فرستادن بودجه از سوی دولت به مجلس، بررسي بودجه سال93 در كميسيون تلفيق شروع شده است. براي پيش‌بيني بودجه و اوضاع اقتصادي كشور در سال آتی، زمان زيادي باقي مانده است و بررسي دقيق…