گوساله

خورنا: سه واحد پرواربندي گوساله در مجتمع دامپروري ماهشهر احداث و به بهره برداري رسيد. مدير جهادكشاورزي ماهشهر ظرفيت اين واحدهاي پرواربندي را ۲۰۰ و ۱۰۰راس عنوان كرد. حسن نيسي اعتبار هزينه شده براي اجراي طرح هاي پرواربندي را هشت ميليارد و ۲۰۰ميليون ريال ذكر كرد و افزود: اين مبلغ از محل طرح توسعه كشاورزي تأمين و هزينه شده است. با بهره…