گله گوسفندان

37
خورنا: برای دومین بار در یک ماه اخیر، گله گوسفندان در مسیر تردد ماشین‌های سنگین تلف شدند. کامیونی روبه‌روی روستای الباجی گله گوسفندان را زیر کرد که همه گوسفندان آن کشته شدند. در یک ماه گذشته نیز بیش از یک‌صد و…