گلمرادی شهردار اهواز

خورنا: این نوشتار قصد توصیه و یا سفارش به منتخبان مردم که حالا مطابق قانون تعدادشان نسبت به شورای سوم 2/5 برابر شده و ورود به مصادیق را ندارد اما توجه آنان را برای مداقه، تامل و تحقیق و داشتن حجت شرعی و عقلی برای انتخاب شهردار اهواز را جلب می‌کند. اخباری که تا به امروز…