گلستان

خورنا ورودی بیمارستان شفای اهواز ( بیمارستان ویژه بیماران سرطانی) و بخش اورژانس بیمارستان گلستان یک خیابان حدود ۱۰ متری است که برای گذر از این خیابان باید از موانع مختلفی عبور کرد. بخشی از این خیابان توسط استقرار خودروهای تاکسی سرویس و بخش دیگر نیز به دلیل سد معبر مغازه داران اشغال شده است. به دلیل حجم ترافیک بالا…