گلستان

خورنا ورودی بیمارستان شفای اهواز ( بیمارستان ویژه بیماران سرطانی) و بخش اورژانس بیمارستان گلستان یک خیابان حدود ۱۰ متری است که برای گذر از این خیابان باید از موانع مختلفی عبور کرد. بخشی از این خیابان توسط استقرار خودروهای…