گزینه های میراث فرهنگی خوزستان

37
خورنا/ مجتبی گهستونی: در سالهای اخیر اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان با همه ماموریت های مهمی که دارد دوران پر تلاطمی را سپری کرد. نارضایتی مجموعه نه از داخل که از بیرون نیز…