گزینه های ریاست منطقه 6 دانشگاه آزاد

خورنا: شنیده هایی از گزینه ریاست دانشگاه چمران تا گزینه ریاست منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامی 1) شنیده شده است انتصاب دکتر صفایی مقدم به سمت ریاست دانشگاه شهیدچمران اهواز به دنبال برخی مخالفت ها منتفی گردیده است و بزودی دکتر محمد رعایانی رییس اسبق دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان رییس…