گزینه مدیر کلی آب و برق استان

37
خورنا: یکی از گزینه های جدی برای تصدی ریاست سازمان آب و برق خوزستان مدیر اسبق این سازمان و شهردار سابق اهواز یعنی محمدرضا شمسایی است. شمسایی از اوایل انقلاب تا کنون در استان خوزستان در مسئولیت‌های متعددی…