گزينه هاي منابع طبيعي خوزستان

خورنا: با مشخص شدن معاونین استاندار خوزستان، این روزها بازار گمانه زنی و صد البته پیگیری ها به جهت معرفی مدیران کل و روسای ادارات داغ است. با مشخص شدن معاونین استاندار خوزستان، این روزها بازار گمانه زنی و صد البته پیگیری ها به جهت معرفی مدیران کل و روسای ادارات داغ است. به گزارش خورنا، شوشان به جهت اطلاع رسانی…