گزارش 100 روزه وضعیت کشور

خورنا: بعد از آنکه رئیس جمهوری از وزرای کابینه یازدهم خواست تا برای ساماندهی وضع اقتصاد در ۱۰۰ روز اول گزارش ارائه دهند، شنیده های خبرنگار «انتخاب» حکایت از آن دارد که گزارش های مذکور آماده و به رئیس جمهور ارائه شده است. به گزارش خبرنگار «انتخاب» ؛ در نخستین جلسه هیات دولت، رئیس جمهوری به وزرای کابینه تأکید…