گزارش 100 روزه وضعیت کشور

37
خورنا: بعد از آنکه رئیس جمهوری از وزرای کابینه یازدهم خواست تا برای ساماندهی وضع اقتصاد در ۱۰۰ روز اول گزارش ارائه دهند، شنیده های خبرنگار «انتخاب» حکایت از آن دارد که گزارش های مذکور آماده و به…