گزارش مرکز پژوهش های مجلس

خورنا: نتايج اين مطالعات كه با روش شبيه‌سازي با استفاده از مدل رياضي تخصصي انجام شد، نشان مي‌دهد كه در افق ‪ ۱۴۰۰‬كل نياز آبي خوزستان معادل ‪ ۹۵‬درصد آبدهي حوضه كارون بزرگ خواهد بود كه با توجه به سدهاي مخزني احداث شده در اين حوضه، با در جه اعتماد ‪ ۸۰‬درصد تنها امكان تامين ‪ ۷۰‬درصد…