گره ترافيكي

خورنا: شهردار اهواز از انتشار فراخوان جذب پيمانكار جهت اجراي پروژه تعريض پل سوم به منظور حل بزرگ‌ترين گره ترافيكي اهواز خبر داد. سيدخلف موسوي اظهار كرد: در اين پروژه، پل سوم كيانپارس به طول 300 متر تعريض مي‌شود. وي ادامه داد: در دو سوي هر كدام از باندهاي پل سوم، يك باند به عرض 3.5 متر به صورت…