گرشگری بندر ماهشهزر

خورنا_اسماعیل طرفی:

خورنا_اسماعیل طرفی: نیزار ترجمه واژه wetland است. نیزارها زمین هایی هستند که در بخشی از سال یا کل سال مرطوب می‌باشند. رایج ترین تعریف نیزارها را انجمن ماهی و حیات وحش آمریکا ارائه داده است: نیزارها زمینهای انتقالی…