گرد همایی هم کلاسی های دهه ۶۰بعد از سی سال در اندیمشک

خورنا – گرد همایی هم کلاسی ها بعد از سی سال در اندیمشک معلمانی که امروز یا بازنشسته شده یا در شرف باز نشستگی هستند و هم دانشگاهی های دهه ۶۰ پس از سی سال دوباره گرد هم آمدند، این بار با موی سپید و کوله باری از تجربه ی تخته سیاه،گچ و کلاس مدرسه … بابا آب داد…. بوی ماه مهر…