گردشگر ژاپني

خورنا: مستند ساز و جهانگرد ژاپنی گفت: خرمشهر قبل از جنگ یکی از شهرهای زیبا و مفرح در منطقه بوده و اكنون با دیدن این وضعیت شهر افسوس می خورم.  خانم یوکو…