گدا پروری روحانی

خورنا: او چه می‌توانست بکند، وقتی خیل مشتاقی را می‌دید که به دورش حلقه زده‌اند؟ می‌نشست داخل ماشین و رویش را از آنها برمی‌گرداند؟ یا اینکه به ابراز احساسات آنها پاسخ می‌داد و می‌گفت من هم از جنس خود شما هستم. نه معجزه هزاره سوم هستم، نه هاله‌ای دور سرم می‌چرخد. این یادداشت به…