گاز فروشی در آبادان

خورنا: بسیاری از مناطق آبادان بدون بهره‌مندی از نعمت گاز هنوز هم کپسول بر دوش گاز تهیه می‌کنند و بخشی دیگر از مناطق که از این نعمت بهره مند شده با حفاری و کنده کاری‌های ناشی از…