کیهان ضد روحانی

خورنا: علیرضا خامسیان طی یادداشتی در سایت امیدنامه نوشت: روزنامه کیهان که در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بشدت نگران پیروزی جریان اصلاح طلب –اعتدالگرا بود و حتی خشمگینانه به جریان اصولگرا عتاب می‌کرد که چرا به دنبال اجماع نیستند ،پس از شکست این جریان و پیروزی کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان که بواسطه انصراف دکتر محمدرضا…