کیفیت اینترنت مبین نت

خورنا: یکی از بینندگان با ارسال مطلبی آورده است: اینجانب یک سالیست به خاطر تبلیغات بسیار زیاد مبین نت، از این شرکت اینترنت تهیه کرده ام. من نمی دانم چرا با وجود مشکلات بسیار آزاردهنده و بسیار معمولی این شرکت، نه کسی جوابگوست و نه حتی وزارتخانه ارتباطات با آن برخورد نمی کند اینترنت مبین…