کوی لور اندیمشک

خورنا : کرامت میری رئیس شورای اسلامی اندیمشک گفت : با عنایت به لایحه شهرداری مبنی برصدور مجوزواگذاری معوض به مالک مغازه ای که در خ انقلاب کوی لور در تعریض خیابان قرار دارد،این شورا با توجه به اینکه از فبل تمام مقدمات واگذاری فراهم شده بود و تنها مجوز شورا را نداشت با واگذاری قطعه زمینی به مالک…