کوچ پرندگان

37
خورنا: هرساله با آغاز مهاجرت پرندگان شکاری به خوزستان، گروهی از متخلفان جهت صید این پرندگان به صورت غیرقانونی اقدام مي‌كنند و این فصل به عنوان “فصل بازگیری” معروف است. در این فصل برخورد شدیدتری با متخلفان شكار در…