کوهرنگ

خورنا صید عیسی دارایی شامگاه امروز در شوراری اداری خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: مشکلات پیش روی استان خوزستان مربوط به اکنون نیست و در طی ۳۶ سال به وجود آمده اند ولی کم کم به میزان و مقدار آنها افزوده شده است. این مشکلات آنقدر زیاد هستند که آنها را در یک کتاب جمع…