کولر خودرو

خورنا: در عصر حاضر وجود کولر در اتومبیل به عنوان یک وسیله لوکس تلقی نمی شود بلکه کولر اتومبیل به عنوان ضرورتی مطرح می گردد که ضامن استفاده از اتومبیل توأم با امنیت و آرامش خاطر است. به گزارش پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ هنگامی که کولر اتومبیل روشن است تمام گازهای خطرناک، گردو غبار و…