کودک و طبیعت

بیژن بهوندی – گفتگوی اختصاصی خورنا با دکتر وهاب زاده استاد برجسته بوم شناسی ایران که جهت شرکت در سمینار کودک و طبیعت و به دعوت ان جی اوی رفتگران طبیعت به اهواز آمده بود را در زیر میخوانیم: چه موانعی در توسعه فرهنگ سازی طبیعت در کشور وجود دارد ؟ اغلب ما با…