کودکان کار

مدیرکل بهزیستی خوزستان

خورنا   غلامرضا صدیق راد مدیرکل بهزیستی خوزستان در خصوص کودکان کار خیابانی اظهار داشت: یک اقدام خوبی در این حوزه انجام داده ایم و آن طرح حمایتی آموزشی از کودکان کار خیابانی بود این طرح شامل شناسایی کودکان، مداخله…
خورنا: سالهاست دعایمان میکنند تا زنده باشیم. !و بعد با ورقه دعایی یا شاخه گلی بدرقه مان میکننند و ما هم چه آسان از نگاهشان دور میشویم …دور دور اینقدر که مدتهاست برایمان دیدنشان عادی شده مثل…