کنفرانس

عضو کمیته علمی کنفرانس ملی رودخانه کارون

عضو کمیته علمی کنفرانس ملی رودخانه کارون با اشاره به نقش مخرب انسان در تغییر هویت رودخانه کارون، گفت: نگاهی اجمالی به وضعیت امروز این رودخانه نشان می دهد که دخالت های بی رویه انسان ها سبب شده است که این شریان حیاتی منطقه از شرایط طبیعی خود خارج و دچار آسیب های جدی شود. علی‌حسین جلیلیان عنوان‌کرد: از مهم ترین موارد مؤثر…

عضو کمیته علمی کنفرانس ملی رودخانه کارون

خورنا  :  عضو کمیته علمی کنفرانس ملی رودخانه کارون گفت: حیات خوزستان بزرگ بستگی کامل به نحوه تداوم جریان رودخانه کارون دارد و باید اذعان کنیم که تمدن‌های باستانی دشت خوزستان مدیون رودخانه کارون و سایر رودخانه‌های جاری در آن است. پیمان رجبی عنوان‌کرد: این رودخانه همان‌طور که در تصاویر ماهواره‌ای شواهد آن کاملا مشخص است، بارها دچار تغییر مسیر…