کنفرانس

کارون آب

عضو کمیته علمی کنفرانس ملی رودخانه کارون

خورنا  :  عضو کمیته علمی کنفرانس ملی رودخانه کارون گفت: حیات خوزستان بزرگ بستگی کامل به نحوه تداوم جریان رودخانه کارون دارد و باید اذعان…