کنده کاری ها و حفاری در معابر عمومی اندیمشک ساماندهی می شوند .