کناره گیری عارف

خورنا: دکتر عارف در صفحه شخصی خود از کاندیداتوری در انتخابات انصراف دادند .پیام انصراف دکتر عارف در ذیل امده است : ملت شریف ایران با اهدا سلام و درود