کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

خورنا – فریدون حسنوند با تقدیر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خصوص نمایندگان خوزستانی این کمیسیون که با وحدت، تلاش و ایثار مقدمه انتخاب وی را به عنوان رئیس کمیسیون انرژی فراهم کردند افتخاری برای استان خوزستان رقم زدند، اظهار کرد: حوزه فعالیت این کمیسیون مرتبط با وزارت خانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی…