کمیته کنترل و نظارت

37
خورنا: مسئول کمیته کنترل و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با تاکید بر لزوم استفاده از کارگران گواهینامه‌دار توسط مالکان و پیمانکاران گفت: در آینده اگر مالکی از کارگر بدون گواهینامه مهارت استفاده کرد روند کارش متوقف می‌شود. …