کمبود آرد

خورنا: شهرستان رامشیر ماهانه 400 تن سهمیه آرد دارد که 245 تن سهمیه نانوایان شهری و 155 تن آن سهمیه روستایی است . به گزارش خبرنگار خورنا از رامشیر، جلسه شورای…