کلینیک تخصصی بیمارستان شهدای

خورنا هوشنگ محمدیان صبح امروز در جلسه شورای سلامت این شهرستان اظهار داشت: در هفته آینده با آمدن پنج پزشک متخصص شامل اطفال، داخلی زنان و رادیولوژی و جراح عمومی کلینیک تخصصی بیمارستان شهدای افتتاح خواهد شد. مدیر شبکه بهداشت و درمان هندیجان اضافه کرد: با توجه به محرومیت هندیجان باید بیمارستان این شهرستان را توسعه داد تا بتوانیم…