کشورهای عراق ، امارات متحده عربی ، قطر ، چین و هند