کشت

خورنا: رئیس اداره جهاد کشاورزی دزفول از کشت 85 هزار هکتاری گندم در سال‌جاری زراعی در این شهرستان خبر داد و گفت: کشت گندم از روزهای گذشته آغاز شده است. عبدالرضا مهران‌زاده اظهار داشت: کشت گندم در شهرهای خوزستان از هفته‌های گذشته آغاز شده و آماده‌سازی مزارع گندم در این شهرستان نیز توسط کشاورزان انجام شده است و مزارع در…