کشت پاییزه محصولات کشاورزی

خورنا: 35 هزار و 802 هکتار از اراضی زراعی شهرستان رامشیر به زیر کشت گندم و جو و کلزا اختصاص یافته است. رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر در گفتگو با خبرنگار خورنا در رامشیر اظهار داشت: امسال محصولات پاییزه اراضی زارعی شهرستان رامشیر در سطح 21 هزار هکتار گندم آبی، 2200…