کشت و صنعت

خورنا: پس از گذشت سه روز از آغاز تجمع کارگران کشت و صنعت کارون شهرستان شوشتر این نارضایتی ساعتی پیش پایان یافت و فعالیت کارخانه از سر گرفته شد. پس از برگزاری جلسات متعدد در فرمانداری شوشتر، هیئت مدیره کارخانه کشت و صنعت کارون و… برای رفع مشکلات کارگران نی‌بر این کارخانه ساعتی پیش این نارضایتی با فعالیت مجدد…