کشت و صنعت

37
خورنا: پس از گذشت سه روز از آغاز تجمع کارگران کشت و صنعت کارون شهرستان شوشتر این نارضایتی ساعتی پیش پایان یافت و فعالیت کارخانه از سر گرفته شد. پس از برگزاری جلسات متعدد در فرمانداری شوشتر، هیئت مدیره…