کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان / کرامت عبدولی به مدال ارزشمند برنز رسید