کشته های مصر

خورنا: تازه ترین گزارش ها نیز حاکی است درگیری ها به میدان اورمان شهر قاهره نیز کشیده شده و این میدان نیز صحنه درگیری ها میان طرفداران محمد مرسی و نیروهای نظامی مصر است . نیروهای امنیتی مصر هنگامی که صبح امروز به تجمع طرفداران اخوان المسلمین…