کشتارگاه اندیمشک ، مکانی برای سلاخی محیط زیست

12

عضو شورای شهر:

خورنا  :عضو شورای شهر شهرستان اندیمشک با انتقاد شدید از وضعیت تنها کشتارگاه دام شهرستان اندیمشک و اخظار نسبت به وضعیت بهداشتی آن ضمن درخواست توجه مطلوب به این مقوله یاداشتی را در اختیار خبرگزاری خورنا  قرار داده است…