کشاورزی هندیجان قربانی خشکسالی

خورنا: رودخانه زهره هندیجان که به جرأت می‌توان گفت تنها دلیل زندگی برای حیات این منطقه بوده این روزها با آلودگی مفرط و خشکالی جدی روبه‌روست و آرام آرام در حال جان سپردن است. در طول تاریخ هر کجا آب جریان داشته زندگی و حیات نیز کم کم شکل گرفته است. شهرستان هندیجان هم چنین سرنوشتی را به چشم دیده…