کشاورزی بهبهان

37
خورنا: رئیس اداره جهاد کشاورزی بهبهان از جایگزین کردن کودهای آلی به جای کودهای شیمیایی در مزارع و اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد. سید محمدرضا محسنی اظهار کرد: با تمهیدات اندیشیده شده در نظر داریم کودهای آلی را به…