کشاورزی بهبهان

خورنا: رئیس اداره جهاد کشاورزی بهبهان از جایگزین کردن کودهای آلی به جای کودهای شیمیایی در مزارع و اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد. سید محمدرضا محسنی اظهار کرد: با تمهیدات اندیشیده شده در نظر داریم کودهای آلی را به جای کودهای شیمیایی در مزارع و اراضی کشاورزی این شهرستان جایگزین کرده و به کار ببریم. وی با بیان اینکه با…
خورنا: مدیر جهاد کشاورزی بهبهان از اختصاص 220 میلیون تومان اعتبار به توسعه کشت گل نرگس در این شهرستان خبر داد. به گزارش خورنا، سیدمحمدرضا حسنی گفت: منطقه‌خوزستان، عنوان‌کرد: این اعتبار از محل طرح توسعه کشاورزی اختصاص یافته و به ازای هر هکتار گل نرگس 11 میلیون تومان تسهیلات به کشاورزان پرداخت می‌شود.