کشاورزی، دام و صنایع جانبی، منابع مالی واحد های تولیدی بخش کشاورزی و دامی شهرستان،