کشاورزان ماهشهر

37
خورنا: دبير اجرايي نظام صنفي كشاورزي ماهشهر با اشاره به اينكه ماهشهر را بعنوان يك شهر صنعتي مي شناسند گفت: اين ديدگاه باعث شده تا بخش كشاورزي در اين شهرستان مورد بي مهري گسترده قرار گرفته و…