کسر خدمت آزادگی پدر

خورنا: رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: تمامی متولدان 1372 به قبل که دارای شرایط استفاده از کسری خدمت ایثارگری هستند، می‌توانند با ارائه مدارک مورد نیاز در قبل یا حین خدمت وظیفه عمومی از این کسری بهره‌مند شوند سردار سید حمید صدرالسادات افزود: موضوع معافیت از خدمت فرزندان در ازای سوابق ایثارگری، جانبازی و آزادگی…