کسب همزمان دو مقام ملی مهندسی عمران ایذه ای در کشور