کسب مقام برگزیده نماینده ی اندیمشک در جشنواره ملی کانونهای فرهنگی تربیتی سراسر کشور