کسب مقام برگزیده نماینده ی اندیمشک در جشنواره ملی کانونهای فرهنگی تربیتی سراسر کشور

خورنا : دانش آموزان اندیمشکی به عنوان منتخب جشنواره ی کانون های فرهنگی سرتاسر کشور شناخته شدند . دانش آموز ومربی کانون شهید مطهری(ره) شهرستان اندیمشک که به نمایندگی از اداره کل آموزش وپرورش خوزستان در جشنواره ملی کانونهای فرهنگی تربیتی سراسر کشور در تهران شرکت نمود بودند موفق به کسب مقام برگزیده در رشته…