کرمی نژاد شهردار جدید دزفول

خورنا: حکم محمدرضا کرمی‌نژاد شهردار دزفول پس از گذشت حدود دو ماه امضا شد. به گزارش خورنا از دزفول، شورای اسلامی شهر دزفول روز گذشته حکم شهرداری دزفول برای محمدرضا کرمی‌نژاد را از سوی وزارت کشور…