کتاب دختر خوب از این کارها نمیکند

خورنا: این کتاب درباره اشتباهات منحصر به فردی است که نویسنده شاهد بوده زنان در محل کار مرتکب می‌شوند، پیشنهاداتی به آنها ارائه کرده تا مسئولیت حرفه‌شان را به عهده بگیرند، و نشان دادن راه‌هایی که باعث می‌شد زنان نتوانند از کل توانشان استفاده کنند. انتشارات قطره به تازگی کتاب «دختر خوب از این کارها نمی‌کند» نوشته دکتر…