کتابداری رامشیر

خورنا: در صورت  تأمین مکان کتابخانه از سوی بخشداری ها و شوراهای نسبت به استخدام کتابدار و تأمین کتب مورد نیاز اقدام خواهیم کرد. به گزارش خورنا از رامشیر، حمید سیلاوی فرماندار رامشیر در جسله کتابخانه های عمومی و نهضت مطالعه مفید شهرستان رامشیر اظهار داشت :  اگر امروز در امر…